Regulamin korzystania z serwisu www.czarnyrycerz.com
(dalej: „Regulamin”)


I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument został sporządzony i opublikowany w celu zapewnienia legalności funkcjonowania serwisu www.czarnyrycerz.com, w szczególności w zakresie:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: ,,RODO”),
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000),
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219),
  4. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907),
  5. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2018.102),
  6. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2019.134).
 2. Właścicielem serwisu www.czarnyrycerz.com jest Przedsiębiorstwo Usługowe Mieszko Gruszczyński z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Księdza Ściegiennego nr 8, lok. 12, 85-621 Bydgoszcz, NIP: 5542488644, REGON: 093120810 (dalej jako: ,,Czarny Rycerz” lub ,,Administrator”).
 3. Czarny Rycerz jest administratorem Państwa danych osobowych i chroni je zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym RODO. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych wraz z polityką cookies znajdują się odrębnym dokumencie pn. ,,Polityka Prywatności”.
 4. Korzystając ze stron serwisu www.czarnyrycerz.com, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Redakcja serwisu www.czarnyrycerz.com dokłada wszelkich starań, by zapewnić aktualność, zupełność i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki płatnego korzystania z usług sprzedażowych oferowanych przez serwis www.czarnyrycerz.com.
 7. Serwis jest:
  1. platformą umożliwiającą złożenie za jego pośrednictwem zamówienia, które po dokonaniu odpowiednich czynności, w tym płatności przez Klienta daje pozwala na zakup różnego rodzaju odzieży oraz akcesoriów.
 8. Szczegółowy zakres usług dostępny jest na stronie www.czarnyrycerz.com w z zakładce „Głowna”.
 9. Na stronie www.czarnyrycerz.com w zakładce ,,Produkcja na zamówienie” jest oferowana odzież szyta na pod wymogi indywidualnego zamówienia.
 10. Czarny Rycerze zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu usług i rodzaju odzieży i asortymentu oferowanego na stronie www.czarnyrycerz.com.
 11. Dane i informacje do aktualizacji serwisu www.czarnyrycerz.com pochodzą z przede wszystkim z materiałów i informacji opracowywanych przez redakcję serwisu lub pozyskiwanych ze źródeł publicznych.


II
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W serwisie www.czarnyrycerz.com świadczone są następujące rodzaje i zakres usług:

 1. działania marketingowe związane z promowaniem i reklamowaniem usług sprzedażowych, odzieży i asortymentu oferowanych przez Czarnego Rycerza,
 2. możliwość złożenia za pośrednictwem serwisu zakupu odzieży i asortymentu tam oferowanego (dalej jako: ,,Towar”).


III
OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się www.czarnyrycerz.com:
  1. podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  2. posiadanie przez użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 2. Ze względu na ograniczenia techniczne, niezależne od Czarnego Rycerza, nie gwarantuje on, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Czarny Rycerz pragnie poinformować, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem portalu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Czarny Rycerz nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w serwisie. Czarny Rycerz nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika, a związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie.
 4. Czarny Rycerz informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych, tzn. aby przesyłanie informacji odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 5. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ponadto ze względów technicznych nie ma gwarancji, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane, ani że transmisja danych odbywać się będzie bez żadnych przerw oraz wad technicznych.
 6. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. W przypadku wykrycia przez Czarnego Rycerza wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych Czarny Rycerz jest uprawniony do uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do tych danych.
 7. Użytkownicy powinni podejmować działania w celu ochrony bezpieczeństwa łączności, na przykład przez zastosowanie szczególnych rodzajów oprogramowania lub technologii kodowania. Użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z serwisu, którymi są przede wszystkim różnego rodzaju ingerencje osób trzecich, zarówno np. w bazy danych dotyczących usługobiorcy, jak i w samą transmisję określonych informacji za pomocą sieci Internet, niezamówiona informacja handlowa (spam), oprogramowanie typu malware, spyware, robaki internetowe (worm) czy łamanie haseł (craking czy phishing) i inne.
 8. Administrator poprzez serwis www.czarnyrycerz.com nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.


IV
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMAWIANIA USŁUG

 1. Tylko osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych mogą za pośrednictwem serwisu zamówić Towar.
 2. Złożenie przez użytkownika za pośrednictwem serwisu zamówienia Towar może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego:
  1. wyboru Towaru przez Klienta poprzez kliknięcie ikonki ,,Dodaj”, która widnieje przy Towarze;
  2. przejścia do zakładki ,,Koszyk”, widniejącej po prawej stronie serwisu,
  3. prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia poprzez wskazanie prawdziwych danych w postaci: adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu dostawy, oraz numeru telefonu, ewentualnie poprzez wcześniejsze zarejestrowanie się na www.czarnyrycerz.com i utworzenia konta;
  4. zapoznania się z niniejszym regulaminem, co użytkownik potwierdza zaznaczając odpowiednie pole pod formularzem zamówienia;
  5. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem zamówienia;
  6. zapoznania się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem zamówienia;
  7. wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności,
  8. uiszczenia należnej ceny Towaru oraz zapłaty za koszty przesyłki (chyba, że nastąpi odbiór osobisty).
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu www.czarnyrycerz.com oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie dotyczącym zasad i warunków zamawiania Towaru.
 4. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem serwisu www.czarnyrycerz.com:
  1. Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia;
  2. w momencie otrzymania przez Administratora ceny towaru oraz kosztów przesyłki Towaru (liczy się moment uznania rachunku bankowego Administratora) - dochodzi do zawarcia umowy w zakresie objętym zamówieniem;
  3. warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest otrzymanie zamówienia przez Administratora, Administrator nie odpowiada za okoliczności nie spowodowane z winy umyślnej Administratora, a uniemożliwiające skuteczne złożenie zamówienia;
  4. Administrator, uwzględniając dokonany przez Klienta wybór sposobu przesyłki, przekaże informacje o przewidywanym terminie wysyłki Towaru; w przypadku braku informacji ze strony Administratora, przyjmuje się, że wysyłka towaru nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu otrzymania przez Administratora prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz ceny Towaru i kosztów przesyłki; w przypadku braku możliwości dokonania wysyłki w/w terminie Administrator poinformuje Klienta o nowym przewidzianym terminie wysyłki;
 5. Aktualna cena za Towar widnieje na stronie www.czarnyrycerz.com i może ulegać zmianie.
 6. Administrator akceptuje następujące formy płatności:
  1. Przelew;
  2. Szybka płatność internetowa (np. BLIK);
  3. Płatność przy odobiorze.
 7. Administrator ponosi odpowiedzialność za Towar nie odpowiedniej jakości lub posiadający wady. W takiej sytuacji Klient może skorzystać z reklamacji określonej w rozdziale VII, a w przypadku potwierdzenia się nie odpowiedniej jakości Towaru lub jego wad, Administrator wymieni Towar posiadający stosowany poziom jakości i nie posiadający wad.
 8. Administrator udziela/nie udziela gwarancji na Towar.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta wykonania Towaru pod zamówienie (zakładka ,,Produkcja pod zamówienie”), Towar zostanie wykonany, po ustaleniu przez Administratora i Klienta szczegółów produkcji Towaru. W takim wypadku Administrator określi termin oraz cenę wykonania Towaru, a po akceptacji przez Klienta warunków realizacji zamówienia i uiszczeniu ceny za Towar oraz pokrycia kosztów wysyłki, Administrator wyśle Towar w terminie 7 dni od dnia zakończenia produkcji Towaru. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Towaru, wynikają ze specyfiki zamówienia Klienta, jeżeli informował Klienta o możliwości zaistnienia takich wad.
 10. Czynności podejmowane w zakresie określonym w ust. 9 mogą następować drogą mailową lub za pośrednictwem strony www.czarnyrycerz.com.
 11. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów przesyłki Towaru - w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu w formie pisemnej i wysłać oświadczenie pocztą na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszego regulaminu albo drogą mailową na adres: kontakt@czarnyrycerz.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Administrator niezwłocznie prześle użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania i w terminie 14 dni zwróci Klientowi uiszczoną kwotę. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Niniejsze uprawnienia nie dotyczą Klienta, który dokonał zamówienia odzieży wykonanej pod zamówienie, o której mowa w ust. 9.
 12.  W przypadku, gdy zawracamy Towar będzie uszkodzony lub będzie zawierał ślady użytkowania, odstąpienie od umowy będzie bezskuteczne, a Administrator nie będzie zobowiązany zwrócić otrzymanych od Klienta środków.
 13. W innych przypadkach niż w ust. 8 odstąpienie od wykonania niniejszego zamówienia powinno nastąpić na piśmie lub drogą mailową. Administrator ma prawo odmówić skuteczności cofnięcia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za treść złożonego zamówienia lub podanie pozostałych danych związanych z zamówieniem.
 15. Administrator ma prawo odmówić sprzedaży Towaru:
  1. w przypadku braków, błędów, nieprawdziwości w zakresie danych podanych przez Klienta;
  2. w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, iż zamówienie zostało złożone w wyniku nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne;
  3. nie uiszczenia przez Klienta pełnego wynagrodzenia należnego Administratorowi lub kosztów wysyłki;
  4. w przypadku gdyby wykonanie zamówienia mogłoby stanowić inne naruszenie prawa, w szczególności praw osób trzecich;
  5. w przypadku gdyby wykonanie badania mogłoby stanowić naruszenie standardów i norm, czy też procedur obowiązujących u Administratora.
 16. Umowa zostanie utrwalona w ramach wypełnionego przez Klienta formularza zamówienia przez na serwerze Administratora. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.


V
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą portalu lub oferty zawartej na jego stronach, czy też samej realizacji umowy zawartej w wyniku złożenia zamówienia oraz ustalenia jego szczegółów.
 2. Reklamacja przesyłana jest przez Klienta do Administratora w postaci elektronicznej na adres: kontakt@czarnyrycerz.com
 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przesłania przez Klienta. Przy czym Administrator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Administrator wysyła Klientowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.


VI
PRAWA AUTORSKIE
 1. Informacje generowane przez serwis www.czarnyrycerz.com oraz wszelkie materiały, informacje oraz narzędzia dostępne na portalu mogą być przez użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
 2. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 1 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, sprzedaż, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób niż wskazany powyżej, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony Administratora, w zakresie określonym przez niego w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z Administratorem pod adresem wskazanym w Regulaminie.
 3. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują na portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Administratora na zasadach ogólnych.


VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania serwisu www.czarnyrycerz.com można kierować pod adres e-mail: kontakt@czarnyrycerz.com.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w serwisie www.czarnyrycerz.com. Korzystanie przez użytkownika z serwisu www.czarnyrycerz.com po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika akceptacji dla wprowadzonych zmian.
 4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.


ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)